Posts Tagged ‘maketu marae’

Nat & Chiz’s Wedding

   Maketu, Bay of Plenty, New Zealand
   September 29th, 2015